Dự án đã thi công

a12

Â졹¨É¾ê¼´¡Ò¦É¾¤À©†­®¾­ê† ©È¾Îñ¤

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết
a14

ໂຄງການ 2

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết

http://la.thegioiconhantao.com.vn/da/2495/

3

Â졹¨É¾ê¼´¡Ò¦É¾¤ À©†­®¾­Àª½¹¨É¾ê¼´¦ø­¡òì¾ À¡š¸­»¸È¾­¡Ê¼´ Œ »È¾Â­É¨

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết
4

¾©ò©»º¤­¾¨ö¡ìñ©«½´ö­ªó ¹¸ø £¸¾­ ªñ©¦¾¨¦¿Àìñ©¡¾­¡Ò¦É¾¤¦¸­¦½Î÷¡¹¨É¾ê¼´ À¹¤ñ¨Â©

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết

thegioiconhantao.com.vn ¦¿Àìñ©¡¾­¡Ò¦É¾¤À©†­®¾­Àª½ 7 £ö­ê† §¾¨©‰¤ Œ ìñº

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết

4 À©†­®¾­Àª½¹¨É¾ê¼´ «½Îö­ À£¸ò© µ¸ó

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết

4 À©†­®¾­Àª½¹¨É¾ê¼´ «½Îö­ ¹¤¸¼­³ñº¤¦ñ¡

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

Chi tiết