ຜະລິດຕະພັນ ພາກສະຫນາມບານເຕະ turf ປອມ

ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ6019

ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ: ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ6019

ຄຸນນະພາບ:

ລາຄາ:

ຈອງສີນຄ້າ
ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ 6016G

ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ: ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ 6016G

ຄຸນນະພາບ:

ລາຄາ:

ຈອງສີນຄ້າ
ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ 6010R

ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ: ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ 6010R

ຄຸນນະພາບ:

ລາຄາ:

ຈອງສີນຄ້າ

ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ສ້າງ

a12

Â졹¨É¾ê¼´¡Ò¦É¾¤À©†­®¾­ê† ©È¾Îñ¤

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

a14

ໂຄງການ 2

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

ຮູບການ: -

ຈຳນວນເດີ່ນ: -

ເນື້ອທີ່ລວມ: -

ຄຸນນະພາບ:

ທີ່ປຶກສາລົງທະບຽນ ຈາກທີ່ປຶກສາ